LINGUIST List 5.966

Wed 07 Sep 1994

Calls: Slovenski jezik

Editor for this issue: <>


Directory

  1. E. Wayles Browne, Slovenski jezik: Call for papers (bilingual)

Message 1: Slovenski jezik: Call for papers (bilingual)

Date: Tue, 6 Sep 1994 19:00:43 +Slovenski jezik: Call for papers (bilingual)
From: E. Wayles Browne <ewb2cornell.edu>
Subject: Slovenski jezik: Call for papers (bilingual)


 Vabilo-Call for Papers
 Ins"titut za slovenski jezik Frana Ramovs"a ZRC SAZU
(Ljubljana, Slovenija) in The Joyce And Elizabeth Hall
Center for the Humanities, University of Kansas (Lawrence,
ZDA) Vas vljudno vabita k sodelovanju pri periodic"nem
zborniku Slovenski jezik-Slovene Linguistic Studies, ki bo
zac"el izhajati leta 1996.
 Slovenski jezik-Slovene Linguistic Studies je naslednik
dveh periodic"nih publikacij, revije Slovenski jezik, ki je
od leta 1938 do 1941 izhajala v Ljubljani, in zbornika
Jezikoslovni zapiski, ki ga je leta 1991 zac"el izdajati
Ins"titut za slovenski jezik Frana Ramovs"a ZRC SAZU. Namen
zbornika Slovenski jezik-Slovene Linguistic Studies je
objavljati slovenistic"ne in za slovenistiko zanimive
jezikoslovne c"lanke. Objavljali jih bomo dvojezic"no,
praviloma slovensko in angles"ko, ali enojezic"no. V primeru
enojezic"ne objave bodo opremljeni z izc"rpnimi povzetki v
drugem jeziku tako, da bo razumevanje in citiranje izvirnega
besedila moz"no tudi samo z branjem povzetka.
 Prispevke, ki bodo v urednis"tvo prispeli do zac"etka
vsakega akademskega leta, bomo upos"tevali pri izboru za
objavo v s"tevilki, ki bo izs"la naslednjo pomlad. Dodatne
informacije lahko dobite na enem spodnjih naslovov ali pri
podroc"nem uredniku, pristojnem za Vas"e oz"je podroc"je.

 ***

 The Fran Ramovs" Slovene Language Institute of the
Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts and
Sciences (Ljubljana, Slovenia) and The Joyce and Elizabeth
Hall Center for the Humanities, University of Kansas
(Lawrence, USA) invite you to contribute to the annual
refereed publication Slovenski jezik-Slovene Linguistic
Studies, the inaugural issue of which is scheduled to appear
in 1996.
 Slovenski jezik-Slovene Linguistic Studies continues
two previous publications: the journal Slovenski jezik,
published from 1938 to 1941 in Ljubljana, and the annual
Jezikoslovni zapiski, which had begun to appear in 1991 as a
regular publication of the Fran Ramovs" Slovene Language
Institute. Slovenski jezik-Slovene Linguistic Studies
intends to publish articles that concerned primarily with
Slovene or are of interest to Slovene linguistics. The
publication will be in two languages, usually Slovene and
English, or in one of the two languages. If an article is
published in only one of the two languages, a summary of the
article in the other language will be provided such that
citation is possible on the basis of the summary alone.
 Papers sent to the Editorial Board by the beginning of
each academic year will be considered for publication in the
following spring issue. Additional information can be
obtained by contacting one of the editors at the address
below. Contributors in Europe should contact the Editor-in-
Chief, those in America should contact the North American
Editor.

 GLAVNI UREDNIK-EDITOR-IN-CHIEF

 dr. Marko Snoj
 Ins"titut za slovenski jezik Frana Ramovs"a ZRC SAZU
 Novi trg 5
 SLO-61000 Ljubljana, Slovenija
 Internet: markozrc-sazu.si

 UREDNIK ZA SEVERNO AMERIKO-NORTH AMERICAN EDITOR

 dr. Marc L. Greenberg
 Department of Slavic Languages and Literatures
 2134 Wescoe Hall
 University of Kansas
 Lawrence, KS-66045-2174, USA
 Internet: sljezikkuhub.cc.ukans.edu

 UREDNIS"KI ODBOR-EDITORIAL BOARD:

 dr. Metka Furlan (primerjalno jezikoslovje in
 etimologija-comparative linguistics and etymology),
 Marjeta Humar (slovenski knjiz"ni jezik-Slovene
 literary language), dr. Majda Mers"e (zgodovina
 slovenskega jezika-history of the Slovene language),
 mag. Peter Weiss (slovenska dialektologija-Slovene
 dialectology), mag. Marina Zorman (splos"no
 jezikoslovje-general linguistics)

 SVET ZBORNIKA-ADVISORY BOARD:

 prof. dr. Wayles Browne, prof. dr. Franc Jakopin, prof.
 dr. Rado Lencek, prof. dr. Janez Ores"nik

Mail to author|Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue