* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LINGUIST List logo Eastern Michigan University Wayne State University *
* People & Organizations * Jobs * Calls & Conferences * Publications * Language Resources * Text & Computer Tools * Teaching & Learning * Mailing Lists * Search *
* *
LINGUIST List 17.1164

Tue Apr 18 2006

Confs: Slovenian/Phonetics/Phonology/Ljubljana, Slovenia

Editor for this issue: Kevin Burrows <kevinlinguistlist.org>


To post to LINGUIST, use our convenient web form at http://linguistlist.org/LL/posttolinguist.html.
Directory
        1.    Peter Jurgec, 1st Slovene International Phonetic Conference


Message 1: 1st Slovene International Phonetic Conference
Date: 15-Mar-2006
From: Peter Jurgec <peter.jurgecguest.arnes.si>
Subject: 1st Slovene International Phonetic Conference1st Slovene International Phonetic Conference
Short Title: SloFon 1


Date: 20-Apr-2006 - 22-Apr-2006
Location: Ljubljana, Slovenia
Contact: Peter Jurgec
Contact Email: < click here to access email >
Meeting URL: http://slofon.zrc-sazu.si

Linguistic Field(s): Phonetics; Phonology

Subject Language(s): Slovenian

Meeting Description:

The SloFon 1 conference is the first scientific meeting of phoneticians in Slovenia. The main goal of the conference is to promote research in phonetics in Slovenia and in the wider region. Although the primary focus of the conference is the phonetics of Slovenian, more general discussions will also be included. The conference is organized by the Fran Ramovs Institute of Slovenian Language at the Scientific Research Centre of the SASA.

Četrtek, 20. april 2006 // Thursday, 20 April 2006

08.30- Registracija // Registration
09.00-09.20 Uvodni nagovor // Welcoming remarks
09.20-09.30 Nagovor organizatorjev // Remarks by the organizers
09.30-10.00 Odmor za kavo // Coffee break
10.00-11.00 Vabljeno predavanje // Invited talk
Moira Yip
Sožitje med percepcijo in slovnico v fonologiji prevzetih
besed
The symbiosis between perception and grammar in
loanword phonology
11.00-11.20 Odmor za kavo // Coffee break
11.20-13.00 Fonologija I // Phonology I
11.20-11.40 Franc Marušič
*Af-koren-iks: Ali so nekontinuirani afiksi sploh možni?
*Aff-stem-ix: Are there any discontinuous affixes?
11.40-12.00 Sašo Živanovič
Vpliv obsega mentalnega slovarja na domeno fonološke
teorije
How does the size of the mental lexicon influence the
range of phonological theory?
12.00-12.20 Tatjana Marvin
Interakcija med strukturo in izgovarjavo v angleških
izpeljankah
The interaction between structure and pronunciation in
English affixation
12.20-12.40 Alja Ferme
Izglasni zvočniški sklopi
Final sonorant clusters
12.40-13.00 Peter Jurgec
O fonološkem statusu [ə] v slovenščini
On the phonolgical status of schwa in Slovene
13.00-15.00 Odmor za kosilo // Lunch break
15.00-16.00 Vabljeno predavanje // Invited talk
Jože Toporišič
Slovensko knjižno glasovje in naglas, kakršna sta
Standard Slovene sounds and accent (as they are)
16.00-16.20 Odmor za kavo // Coffee Break
16.20-17.40 Fonologija II / Phonology II
16.20-16.40 Irena Sawicka
Slovanski mehčani ustrezniki mehkonebnim
zapornikom, posebej še v poljščini
Slavic softened counterparts of velar stops, with special
reference to the Polish situation
16.40-17.00 Teodor Petrič
Glasoslovni razvoj slovenskega otroka - soglasniki in
soglasniški sklopi
Phonological development of a Slovenian child -
Consonants and consonant clusters
17.00-17.20 Vlado Nartnik
K razmejitvi kontoidov in vokoidov v slovenskih slovnicah
On delimitation of contoids and vocoids in the Slovenian
grammars
17.20-17.40 Agata Šega
Nekatere glasovne značilnosti osnov za starejše
latinizme oziroma romanizme v slovenščini
Some phonetic characteristics of bases for older
latinisms or romanisms in Slovene
17.40-18.00 Odmor za kavo // Coffee Break
18.00-19.00 Fonetika slovenščine I // Phonetics of Slovene I
18.00-18.20 Peri Bhaskararao, Nina Golob
Kaj je pomembno pri slovenskem naglasu? Akustična
primerjava tonemskega in netonemskega naglasa
What matters in Slovene accent? An acoustic comparison
of stress and pitch accents
18.20-18.40 Melita Zemljak Jontes
Zlivanje glasov v spontanem (narečnem) govoru
Sound fusion in spontaneous (dialectal) speech
18.40-19.00 Peter Jurgec, Karmen Kenda Jež
Akustična analiza leksikalnega tona v govoru Ukev
Acoustic analysis of lexical tone in the Slovene dialect of
Ukve
20.00-? Sprejem pri županji ge. Danici Simšič // Reception (Ms.
Danica Simšič, the mayoress of Ljubljana)


Petek, 21. april 2006 // Friday, 21 April 2006

09.30-10.30 Vabljeno predavanje // Invited talk
Bernd Möbius
Eksemplarična reprezentacija govora
Exemplar-based speech representation
10.30-11.00 Odmor za kavo // Coffee Break
11.00-12.20 Jezikovne tehnologije I // Language Technologies I
11.00-11.20 Tomaž Šef, Tea Tušar, Andrej Bratko, Matjaž Gams
Naglaševanje nepoznanih slovenskih besed: primerjava
med človekom, človeškimi pravili in strojnim učenjem
Comparison between humans and machines on the task
of accentuation of Slovene words
11.20-11.40 Jerneja Žganec Gros, Varja Cvetko - Orešnik, Primož
Jakopin, Aleš Mihelič
Leksikon izgovarjav SI-PRON
The SI-PRON pronunciation lexicon
11.40-12.00 Matej Rojc, Darinka Verdonik
Uporaba fonetično-morfoloških slovarjev SIlex in LC-
STAR pri grafemsko-fonemski pretvorbi tujih imen
Using SIlex and LC-STAR lexica for grapheme-to-
phoneme conversion of foreign names
12.00-12.20 Andrej Žgank, Darinka Verdonik, Aleksandra Zögling
Markuš, Zdravko Kačič
Razširitev slovenske govorne baze BNSI Broadcast News
za izboljšano akustično modeliranje govora
Expanding the Slovenian BNSI Broadcast News speech
database for improved acoustic modeling
12.20-14.00 Odmor za kosilo // Lunch break
14.00-15.20 Splošna fonetika // General phonetics
14.00-14.20 Ivo Škarić
Prostorska percepcija in sluh
Spatioception and hearing
14.20-14.40 Gordana Varošanec Škarić
Vibrato profesionalnih moških glasov
Vibrato in trained male voices
14.40-15.00 Ana Zwitter Vitez
Prozodične strategije v spontanem govoru: analiza in
aplikacije
Prosodic strategies in spontaneous speech: analysis and
applications
15.00-15.20 Branko Starc
Vokografija in njena uporaba v fonetiki
Vocographics and its application in phonetics
15.20-15.40 Odmor za kavo // Coffee Break
15.40-17.00 Jezikovne tehnologije II // Language Technologies II
15.40-16.00 Tomaž Rotovnik, Mirjam Sepesy Maučec, Darinka
Verdonik
Problemi razpoznavanja spontanega govora ob primerih
iz govornega korpusa Turdis
Discussing spontaneous speech recognition problems
with examples from speech corpus Turdis-1
16.00-16.20 Simon Dobrišek, Boštjan Vesnicer, France Mihelič in
Nikola Pavešić
Biometrični sistem za razpoznavanje govorcev
A biometric system for speaker recognition
16.20-16.40 Ekaterina Panova
Principi sestavljanja zvočne komponente v združevalni
sintezi govora za sorodne jezike
Principles of compiling sound components in
concatenative synthesis for closely related languages
16.40-17.00 Matej Rojc, Andrej Žgank, Tomaž Rotovnik, Bojan Kotnik
Prevajalni sistem govora v govor BABILON za jezikovni
par slovenščina-nemščina
Speech-to-speech translation system BABILON for
Slovenian-German language pair
17.00-17.20 Odmor za kavo // Coffee Break
17.00-18.00 Jezikovne tehnologije III // Language Technologies III
17.00-17.20 France Mihelič, Maša Novak, Simona Lustek, Grega
Milharčič, Tadej Trebec
Statistična analiza formantnih frekvenc slovenskih
samoglasnikov s standardnimi programskimi orodji
Statistical analysis of formant frequencies for Slovene
vowels using standard software tools
17.20-17.40 Primož Jakopin
Samoglasniki in soglasniki v korpusu Nova beseda
Vowels and Consonants in the Nova beseda corpus
17.40-18.00 Tomaž Erjavec, Matija Ogrin
Fonetični znaki in elektronske izdaje
Phonetic characters in digital editions


Sobota, 22. april 2006 // Saturday, 22 April 2006

9.30-11.10 Kontrastivne raziskave // Contrastive studies
9.30-9.50 Charalampos Karypidis, Antonia Colazo - Simon,
Angelica V. Costagliola
Neenakomernost pri percepciji J2: dokazi iz artikulacijske
sinteze kontinuuma /i/~/e/
Asymmetry in vowel perception in L2: evidence from
articulatory synthesis of an /i/~/e/ continuum
9.50-10.10 Elenmari Pletikos, Jelena Vlašić, Jordan Bićanić
Uresničevanje leksikalnih naglasov v različnih
intonacijskih glavah v hrvaščini
The realization of lexical accents within different focuses
in Croatian
10.10-10.30 Rastislav Šuštaršič
Angleško-slovenska kontrastivna fonetika ter njene
aplikacije pri poučevanju angleške fonetike
English-Slovene Contrastive Phonetics and its
Applications in Teaching English Phonetics
10.30-10.50 Damir Horga, Vesna Požgaj - Hadži, Marko Liker
Časovne spremenljivke hrvaščine in slovenščine in njihov
tujejezični jezikovni stik
Temporal parameters of Croatian and Slovene in their
linguistic contact as foreign languages
10.50-11.10 Hotimir Tivadar, Matea Hotujac
Artikulacijsko-akustični opis slovensko-hrvaškega
jezikovnega sistema
Articulatory and acoustic description of the Slovene-
Croatian language system
11.10-11.30 Odmor za kavo // Coffee Break
11.20-12.20 Fonetika in govorna rehabilitacija // Phonetics and
speech rehabilitation
11.20-11.40 Irena Hočevar Boltežar, Miha Žargi
Spremembe v oblikovanju samoglasnikov pri gluhih
osebah po vsaditvi polževega vsadka
Changes in the articulation of the vowels in deaf subjects
after cochlear implantation
11.40-12.00 Martina Ozbič
Razumljivost govora oseb z motnjo sluha: prispevek
tranzientov, formantov ter glasovnih, govornih in
izgovornih elementov
Intelligibility of talk of people with disturbance of
hearing: Contribution of the transients, formants, voice,
speech and articulation and articulation elements
12.00-12.20 Tanja Kocjančič, Stefan Werner
Akustična analiza diadokokineze v govoru oseb z
nevrološko poškodbo
Acoustic analysis of diadochokinesis in neurologically
impaired speech
12.20-14.00 Odmor za kosilo // Lunch Break
14.00-15.40 Fonetika slovenščine II // Phonetics of Slovene II
14.00-14.20 Hotimir Tivadar
Sodobni knjižni jezik med pisnostjo in govorjenostjo (na
primeru radia in televizije)
Contemporary standard Slovene between writing and
speech (on the radio and television)
14.20-14.40 Damjan Huber
Vpliv nekaterih sociolingvističnih dejavnikov na (slušno)
zaznavanje samoglasnikov slovenskega standarda pri
dijakih pomurskih srednjih šol
Influence of some sociolinguistic factors to (speech)
perception of standard Slovene vowels in the case of
high shool students in Pomurje
14.40-15.00 Jana Zemljarič Miklavčič, Marko Stabej
Zapisati nezapisljivo
How to write down what cannot be written down
15.00-15.20 Nina Novak
Prvine spontanega govora v zapisniku
Elements of spontaneous speech in the protocols
15.20-15.40 Zdravko Zupančič
Premislek - manjkajoči člen med »verbum mentis« in »vis
sermonis«
Reflection - A missing link between »Verbum Mentis«
and »Vis Sermonis«
15.40-16.00 Zaključni pozdrav // Concluding remarks


Konferenca bo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana.

The conference will be held at the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, SRC SASA, Novi trg 4, Ljubljana, Slovenia.This Year the LINGUIST List hopes to raise $52,932. This money will go to help keep the 
List running by supporting all of our Student Editors for the coming year.

See below for donation instructions, and don't forget to check out our Fund Drive 2006 
LINGUIST List Cruise for some Fund Drive fun!

http://linguistlist.org/cruise.html 

There are many ways to donate to LINGUIST!

You can donate right now using our secure credit card form.

Alternatively you can also pledge right now and pay later.

For all information on donating and pledging, including information on how to donate by 
check, money order, or wire transfer, please visit:

http://linguistlist.org/donate.html

The LINGUIST List is under the umbrella of Eastern Michigan University and as such can 
receive donations through the EMU Foundation, which is a registered 501(c) Non Profit 
organization. Our Federal Tax number is 38-6005986. These donations can be offset against 
your federal and sometimes your state tax return (U.S. tax payers only). For more 
information visit the IRS Web-Site, or contact your financial advisor.

Many companies also offer a gift matching program, such that they will match any gift 
you make to a non-profit organization. Normally this entails your contacting your human 
resources department and sending us a form that the EMU Foundation fills in and returns 
to your employer. This is generally a simple administrative procedure that doubles the 
value of your gift to LINGUIST, without costing you an extra penny. Please take a moment 
to check if your company operates such a program.

Thank you very much for your support of LINGUIST!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Respond to list|Read more issues|LINGUIST home page|Top of issue
Please report any bad links or misclassified data

LINGUIST Homepage | Read LINGUIST | Contact us

NSF Logo

While the LINGUIST List makes every effort to ensure the linguistic relevance of sites listed
on its pages, it cannot vouch for their contents.